فیلم های

تعویض كامل مفصل زانو از زبان دكتر گنجی

در این ویدیو مشاهده می کنید که در تعویض کامل یا قسمتی از زانو چه اتفاقی می افتد

در عمل تعویض زانو چه اتفاقی رخ می دهد

در این ویدیو مشاهده می کنید که در تعویض کامل یا قسمتی از زانو چه اتفاقی می افتد

تعویض جزئی زانو

جراح متخصص ارتوپدی، دکتر رشید گنجی درباره عمل تعویض جزئی زانو و تفاوت آن با تعویض کامل زانو توضیح می دهد

ورزش های بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو

در این ویدئو دکتر گنجی ورزش های بعد از جراحی تعویض کامل مفصل زانو را آموزش می دهد

زانودردهایی که منشا آنها لگن است

توضیحات دکتر رشید گنجی در مورد مواردی که منشا زانو درد در واقع از لگن است

عمل موفق تعویض دو مفصل زانو

عمل موفق تعویض دو مفصل زانو