درد لب

دردهای انتشاری – آیا لگن شما مشکل دارد یا زانو؟

۰۵۱۳-۸۴۲-۷۳۰۵ دردهای انتشاری – آیا لگن شما مشکل دارد یا زانو؟ دکتر رشید گنجی دردهای انتشاری چیست؟ روزی نیست که بیماری به مطب دکتر رشید گنجی، جراح ارتوپد ارشد بیمارستان سینا، مراجعه نکند و از زانودرد شکایت نداشته باشد اخیرا خانمی با درد فراوان به مطب دکتر آمد. درد و ناراحتی او آنقدر زیاد بود …

دردهای انتشاری – آیا لگن شما مشکل دارد یا زانو؟ Read More »