تعویض همزمان مفصل هر دو زانو

بهترین جراح زانو

تعویض همزمان مفصل هر دو زانو، جراحی است که در آن هر دو زانوی بیمار طی یک عمل جراحی تعویض می شود. از آنجاییکه هر دو زانو در یک جراحی …