فرم بیماران

فرم قبل از عمل بیماران

در صورتی که برای نخستین بار جهت این زانوی خود به مطب دکتر گنجی مراجعه نموده اید و دکتر تشخیص داده است که زانوی شما نیاز به جراحی تعویض مفصل دارد، بایستی حتما قبل از ویزیت توسط دکتر گنجی این فرم را تکمیل کنید تا اطلاعات شما به درستی ثبت شده و دکتر بتواند وضعیت شما را بهتر تشخیص دهد.

* بایستی برای هر زانوی خود، به صورت جداگانه یک مرتبه فرم را تکمیل نمایید.

فرم بعد از عمل بیماران

در صورتی که قبلا توسط دکتر گنجی تحت عمل جراحی زانو قرار گرفته اید، بایستی در هر نوبت مراجعه پس از عمل، قبل از ویزیت توسط دکتر گنجی این فرم را تکمیل کنید تا اطلاعات شما به درستی ثبت شده و دکتر بتواند وضعیت شما را بهتر تشخیص دهد.

* بایستی برای هر زانوی خود، به صورت جداگانه یک مرتبه فرم را تکمیل نمایید.