دکتر رشید گنجی

متخصص ارتوپد - جراح تعویض مفصل زانو

اطلاعات برای بیماران خارج از مشهد

بهترین متخصص ارتوپد شیرازدﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ و ﺗﯿﻢ ارﺗﻮﭘﺪي ﻫﻤﺮاه اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﻏﻠﺐ ﺟﺮاﺣﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ارﺗﻮﭘﺪي ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد و اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﯾﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﻼت زاﻧﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺒﺤﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروي آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺰ در دﻧﯿﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺎدي از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت زاﻧﻮي ﺧﻮد و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ.

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮاوان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ و داﻧﺶ ﺣﺮﻓﻪ اي دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در درﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺰﯾﺰي ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱ - ﻣﺸﺎوره آﻧﻼﯾﻦ

اﮔﺮ در ﺷﻬﺮي ﻏﯿﺮ از ﻣﺸﻬﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﮕﺮان ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﻣﻮر درﻣﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻋﮑﺲ ﻫﺎي رادﯾﻮﻟﻮژي زاﻧﻮﻫﺎي ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎي ﺗﻠﮕﺮام، واﺗﺴﭗ ﯾﺎ اﯾﻤﻮ ﺑﺮاي دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

 ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻄﺐ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ وﻗﺖ وﯾﺰﯾﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﺑﺮاي ﻣﺸﺎوره آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺐ دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 05138427305 و ﯾﺎ آﻗﺎي ﺗﻘﻮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 09379694461 ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

۲ - ملاقات حضوری

در روز وﯾﺰﯾﺖ دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ ﺷﻤﺎ را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ، آﻗﺎي ﺗﻘﻮي دﺳﺘﯿﺎر اداري دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم را در ﻣﻮرد ﮐﻠﯿﻪ ي ﻣﺮاﺣﻞ درﻣﺎن، ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻗﺖ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﻮﺟﻮد و زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ، وﻗﺖ ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۴۰ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن و ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ از ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﻮرت ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ در ﻣﺸﻬﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

۳ - آمادگی برای جراحی

در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ در ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روز ﺟﺮاﺣﯽ را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ. داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد. ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ داروﻫﺎ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪﮐﺮد و در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

 در روز ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﮔﺮ ﺳﻮاﻟﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل دوره ي درﻣﺎن ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﺮاﺣﯽ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﻗﺎي ﺗﻘﻮي دﺳﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ي اﻣﻮر ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ

دکتر رشید گنجی

۴ - دوره ي ﺑﻬﺒﻮدي و اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﺸﻬﺪ

همانطور ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﻤﺎران زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم درﻣﺎن زاﻧﻮ ( عمل زانو در مشهد یا سایر خدمات تزریق زانو در مشهد ) ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﭼﻨﺪ روز در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو روز در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و از ﻓﺮداي روز ﻋﻤﻞ زانو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و راه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واﮐﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 4 روز از ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و آب.

درﻣﺎﻧﯽ و روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد را در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و از روﻧﺪ درﻣﺎن ﺧﻮد ﻓﯿﻠﻢ و ﻋﮑﺲ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮاي دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ و ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﺸﺎن در ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آﻗﺎي ﺗﻘﻮی دﺳﺘﯿﺎر آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﮔﻨﺠﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺰﯾﺰ را ﺑﻪ دﮐﺘﺮ رﺷﯿﺪ ﮔﻨﺠﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

ارتباط با دکتر گنجی

آدرس مطب دکتر گنجی

احمدآباد – خیابان ملاصدرا
ملاصدرا ۸ – پلاک ۳

تلفن مطب دکتر گنجی

قرار گذاشتن

ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید

دکتر گنجی متخصص ارتوپد و جراح زانو در زمینه تعویض مفصل زانو در ایران و خاورمیانه است. او سالانه صدها بیمار مبتلا به زانو درد ناشی از آرتروز زانو ، رماتیسم ، پوکی استخوان ، زانوی پرانتزی ، زانوی ضربدری و دیگر مشکلات زانو را از طریق عمل زانو در مشهد و همچنین خدمات تزریق زانو مانند تزریق پی آر پی زانو و تزریق ژل زانو ( تزریق ژل هیالورونیک اسید زانو ) درمان می نماید. او از معدود جراحان با تجربه بالا در انجام عمل تعویض همزمان هر دو مفصل زانو در سراسر جهان است.

با سلام

به اطلاع شما بازدیدکنندگان محترم می‌رساند

مطب آقای دکتر رشید گنجی

از تاریخ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

تعطیل می‌باشد

با احترام مدیر سایت