راه رفتن بیمار ویلچری بعد از جراحی تعویض مفصل زانو

چندماه پیش خانمی با زانودرد شدید ناشی از آرتروز پیشرفته به مطب آمد. آرتروز که عامل از بین رفتن غضروف و ساییدگی استخوان ها روی یکدیگر است، باعث خم شدن زانوهای این بیمار به طرف داخل شده بود.

او به دلیل ترس از جراحی تعویض مفصل زانو سالها جراحی را به تعویق انداخته بود و این مسئله باعث عدم تحرک و زمین گیر شدن او شده بود. او که دیگر ناچار به استفاده از ویلچر بود، با اصرار دخترش جراحی زانو را انجام داد.

همان طور که می بینید نتیجه جراحی برای او بسیار موفقیت آمیز بوده است.