کلیپ بازیابی جراحی مفصل زانو

بهبود بیمار با زانوی پرانتزی و خمیدگی 62 درجه! به کمک تعویض مفصل زانو | فيلم جراحي زانو

بیمار با آرتروز زانو و خمیدگی 62 درجه زانو که دارو و تزریق در درمان زانودردش بی اثر بود. دکتر رشید گنجی با عمل تعویض مفصل زانو امید را به زندگی او برگرداند.