زانودردهایی که منشا آنها لگن است

توضیحات دکتر رشید گنجی در مورد مواردی که منشا زانو درد در واقع از لگن است. دکتر رشید گنجی با درخواست عکس رادیولوژی از مفصل زانو و لگن احتمال اینکه منشا درد زانو از لگن باشد را بررسی می کنند و قبل از این بررسی ها به درمان زانو نمی پردازند.